Skip to content

Home Page

Home Page

Croeso i

Cymru Effeithlon

Dyma fan cyswllt o dan nawdd Llywodraeth Cymru i bobl (domestig, busnesau, cymunedol, gwirfoddol a’r sector cyhoeddus) sydd am wybod sut i ddefnyddio adnoddau (ynni, dŵr a gwastraff) yn fwy effeithlon.

Dysgwch fwy – siaradwch â’n canolfan gyswllt i weld sut allan nhw’ch helpu.

Croeso i

Tîm Cymru Effeithlon

Bydd y tîm yn medru darparu gwybodaeth i bobl (domestig, busnesau, cymunedol, gwirfoddol a’r sector cyhoeddus) ynglŷn â defnyddio adnoddau (ynni, dŵr a gwastraff) yn fwy effeithlon.

Siaradwch a’r tîm i weld sut allan nhw’ch helpu.

Sut allwn ni helpu?

Gall ein tîm roi gwybod ichi ble i gael help i ddefnyddio adnoddau’n fwy effeithlon.

Beth ŷn ni’n wneud:

Dyma fan cyswllt o dan nawdd Llywodraeth Cymru i bobl sydd am wybod sut i ddefnyddio adnoddau (h.y. ynni, gwastraff a dŵr) yn fwy effeithlon. Rydym yma i’ch helpu i fod yn fwy effeithlon.

Gall ein tîm roi gwybod ichi am yr help sydd ar gael a dangos i’r rheini sy’n ffonio ble i fynd am fwy o help.

Gallwn helpu gyda:

Energy Efficiency Ynni

Nod Llywodraeth Cymru yw harneisio’r ynni a gynhyrchir yng Nghymru er mwyn creu cyfoeth, swyddi a buddsoddi fel bod pobl Cymru yn gallu elwa yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol.

Waste & recycling Gwastraff
Water matters Dŵr

Mae’n hanfodol defnyddio dŵr yn ddoeth os ydym i reoli ein hadnoddau naturiol yn gynaliadwy yn yr hirdymor. Mae’n cymryd llawer o ynni ac adnoddau i drin dŵr gwastraff a charthffosiaeth.

Am Cymru Effeithlon

Gweithio gyda’n gilydd i wneud Cymru’n fwy effeithlon a ffyniannus

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud yn siŵr bod defnyddio adnoddau’n effeithlon yn parhau’n flaenoriaeth bwysig yn ei Rhaglen Lywodraethu. Daw llawer o fudd i Gymru a’i phobl o arbed ynni a dŵr a defnyddio gwastraff yn fwy effeithlon, gan gynnwys biliau is, ôl troed carbon llai a mwy o ffyniant.

Yn y blynyddoedd diwethaf, gwelwyd newid mawr yn yr help sydd ar gael i bobl, cyrff a mudiadau sydd am ddefnyddio adnoddau’n fwy effeithlon. Mae biliau ynni uchel wedi cael effaith fawr ar deuluoedd, busnesau a’r sectorau gwirfoddol a chyhoeddus.

Cymru Effeithlon, o dan ofal Llywodraeth Cymru, yw’r un lle y gallwch droi ato am wybodaeth am bob agwedd ar ddefnyddio adnoddau’n effeithlon.

Rhannu gwybodaeth

Ein hamcan yw dangos manteision defnyddio adnoddau’n fwy effeithlon a rhoi gwybodaeth ddefnyddiol a pherthnasol i helpu pobl i weithredu.

Graphic

Ffoniwch ein gwasanaeth:

Gall ein pobl roi gwybodaeth a chyngor ichi ar yr help sydd ei angen arnoch. Wedi gwrando ar eich ymholiad, byddwn yn disgrifio’r gwasanaethau sydd ar gael ac yn eich helpu i ffeindio’r ateb gorau. Os cynghorwn chi i siarad â darparwr gwasanaethau, cadwn olwg ar sut mae pethau’n mynd a’ch ffonio yn ôl i asesu’r canlyniad. Ein hamcan yw gwella, a byddwn am glywed eich barn am ein gwasanaeth.

Gofyn inni’ch ffonio:

Os ydych yn cael trafferth i gysylltu â’r tîm, gallech ofyn inni’ch ffonio yn ôl.